PDA-OTA: Privacy-preserving Distributed Algorithms Over the Air, an OHDSI journey

Authors: Yong Chen, Jiayi Tong, Chongliang Luo, Lu Li, Yiwen Lu, Hai-Shuo Shu

Brief Report