Criteria2Query 2.0: An Editable User Interface for Human-Machine Collaboration in Cohort Definition

Authors: Yilu Fang, Yingcheng Sun, Hao Liu, Zhehuan Chen, Chunhua Weng

Files / Demo Video

Abstract