A dynamic update program for COVID-19 TestNorm – A tool to normalize COVID-19 testing names to LOINC codes

Authors: Xiao Dong, Jianfu, Ekin Soysal, Jiang Bian, Scott L. DuVall, Elizabeth Hanchrow, Hongfang Liu, Kristine E. Lynch, Michael Matheny, Karthik Natarajan, Lucila Ohno-Machado, Serguei Pakhomov, Ruth Madeleine Reeves, Amy M. Sitapati, Swapna Abhyankar, Theresa Cullen, Jami Deckard, Xiaoqian Jiang, Robert Murphy, Hua Xu

Files

Poster PDF